ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαχειριστής Πλατφόρμας - Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

Περιγραφή

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνουεκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίαςταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή Πρακτικής άσκησης, δεν επιτρέπονται.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως και για 5 ημέρες εβδομαδιαίως.

Απ

Περισσότερα  

Ενότητες

Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ το αργότερο 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ  [ PDF ]
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [ doc – PDF ]
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΑ , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [ PDF ]
 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗΣ [ doc – PDF ]
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (3 Αντίτυπα) [ PDF ]
 9. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  [ Συμπληρώνεται on-line – https://mis.inedivim.gr/iek-microdata ]
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) [ doc – PDF ]
 11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ PDF ]

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ :

 • Η αίτηση έναρξης ΠΑ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο ασκούμενος ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξει1) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ), 3) ΔΕΝ επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.
 • Ο Ασκούμενος με τον εργοδότη συμπληρώνουν και υπογράφουν την ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία υποβάλλονται στο ΙΕΚ για ΘΕΩΡΗΣΗ και στη συνέχεια λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.
 • Η βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ γίνεται μόνο με επίσημα έγγραφα (πχ Βεβαίωση Απογραφής από e-ΕΦΚΑ, Βεβαίωση ΙΚΑ κλπ.)
 • Βιβλίο Πρακτικής που δεν είναι εκτυπωμένο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (φέρει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας λογότυπα ΕΣΠΑ/ΕΕ)θεωρείται ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. Ομοίως ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ είναι τα βιβλία που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και καθαρογραμμένα σε κάθε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο φύλλο, με αναλυτικές περιγραφές και υπογραφές του ασκούμενου, καθώς και τις υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη.
 • Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ορθότητα και σαφήνεια. Συντομογραφίες, υποκοριστικά ονομάτων ή ακρωνύμια απαγορεύονται. Η προσκόμιση ελλιπώς συμπληρωμένων ή δυσανάγνωστων εγγράφων έχει ως συνέπεια την αναβολή ή και ακόμη την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

ΛΗΞΗ / Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   Α Σ Κ Η Σ Η Σ

 Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ  τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ [ PDF ] (συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ [ doc – PDF ] (συμπληρώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο)
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ [ PDF ] (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

ΔΙΑΚΟΠΗ / Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   Α Σ Κ Η Σ Η Σ

 ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος ή ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ και ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 1. ΙΕΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ της πρακτικής άσκησης ψηφιακά υπογεγραμμένη.
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη) [ doc – PDF ]
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021). Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης.

 

 • Οι Καταριζόμενες/νοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τη Φοίτηση & την Πρακτική Άσκηση ανατρέχοντας στο Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ και τις Εγκυκλίους που διέπουν την Πρακτική Άσκηση, οι οποίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΟΛΑ τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπουςΜορφή DOC (κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφου στον υπολογιστή) και Μορφή PDF (κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα).

Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iekmicrodata εντος 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης Π.Α και μετά την έκδοση της ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Ο κάθε ωφελούμενος θα εισέλθει στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iekmicrodata και θα εγγραφεί ως χρήστης.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουν το σύνδεσμο «Εγγραφή ως νέος χρήστης;» στην σελίδα σύνδεσης, και να εισάγουν το email με το οποίο έχουν νωρίτερα καταχωρηθεί από το ΙΕΚ στους «Χρήστες Απογραφικών Δελτίων ΙΕΚ», καθώς και τον κωδικό που επιθυμούν.

Το σύστημα τους αποστέλλει μήνυμα στη διεύθυνση email με σύνδεσμο τον οποίο ακολουθούν για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα.

Υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής του email ενεργοποίησης από το σύνδεσμο «Θέλετε να σας ξαναστείλουμε το email ενεργοποίησης λογαριασμού;». Επίσης υπάρχει διαδικασία αλλαγής κωδικού από το σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;».

Οδηγίες:

 Στην αρχική σελίδα ο ωφελούμενος βλέπει στοιχεία για το δελτίο εισόδου και εξόδου και συγκεκριμένα αν το έχει υποβάλλει, αν έχει ξεκινήσει τη συμπλήρωση (προσωρινά αποθηκευμένο) ή αν μπορεί να δημιουργήσει νέο. Από την αρχική σελίδα μπορεί να οδηγηθεί στη σελίδα συμπλήρωσης και υποβολής του απογραφικού δελτίου εισόδου/εξόδου (κουμπί «Νέο Δελτίο»). Στη σελίδα συμπλήρωσης/υποβολής απογραφικού δελτίου, υπάρχουν πεδία για όλα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο ωφελούμενος (ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) καθώς και για όλα τα ερωτήματα του δελτίου (Α1, Α1.1, κτλ).

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν κουμπιά για:  Προσωρινή αποθήκευση: με αυτό το κουμπί το δελτίο αποθηκεύεται προσωρινά και ο ωφελούμενος μπορεί να συνεχίσει τη συμπλήρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

 Υποβολή: με αυτό το κουμπί ο ωφελούμενος υποβάλει το δελτίο στο ΠΣ ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ (το δελτίο δεν στέλνεται ακόμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Σε αυτό το σημείο το σύστημα εκτελεί όλους τους ελέγχους εγκυρότητας και ενημερώνει το χρήστη για τυχόν σφάλματα (π.χ. μη έγκυρο ΑΜΚΑ, ή ότι δεν έχει απαντήσει όλα τα ερωτήματα, κτλ) 

Εκτύπωση: εμφανίζεται το δελτίο σε μορφή pdf, προκειμένου ο ωφελούμενος να το κρατήσει στο αρχείο του ή να το εκτυπώσει σε χαρτί

Σημειώνεται ότι δελτίο εξόδου συμπληρώνεται  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (960 ΩΡΕΣ) της Πρακτικής και μπορεί να συμπληρωθεί μόνο αν έχει προηγούμενα υποβληθεί δελτίο εισόδου

Ημερολόγιο